کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه ی برشی آرگین

کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه ی برشی آرگین

نویسنده‌گان:

[ محمد مهدی خطیب ] - گروه زمین شنا سی دانشگاه بیرجند
[ محمد حسین زرین کوب ] - گروه زمین شنا سی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

کرونولوژی ساختاری در پهنه ی برشی آرگین در افیولیت ملانژ بیرجند نشان دهنده فازهای کانب زایی انواع لیستونیتها در منطقه می باشد . در این پهنه ی برشی چپ بر تقلطع شکستگیهای فرعی موجب پیدایش فضا های رمبوئدری در مرحله دگر شکلی شکننده و تشکیل لیستونیتهای کربناته با کانیهای اصلی دولومیت ، منیزیت، سیدریت ، انکریت به همراه اکسید آهن گردیده است . در مرحله دوم پیدایش فضا ی باز در مسیر شکستگیهای کششی موجب نهشت تدریجی لیستونیتهای سیلیسی با کانیهی اصلی کالسدوئن ، اوپال ، کوارتز بلورین و اکسید آهن گردیده است . تقاطع فضاهای مرحله اول و فضاهای مرحله دوم توام با تشکیل لیستونیتهای سیلیسی - کربناتی میباشد . رخنمون لیستونیتها در درون پهنه ی برشیآرگین به صورت گسسته با ساختار نردبانی بوده به طوری که لیستو نیتهای مرحله اول زاویه ی 20 درجه باروند اصلی پهنه برشی و لیستونیتهای مرحله دوم زاویه ی 45 درجه با روند اصلی پهنه ی برشی می سازند .


کلید واژه ها: سایر موارد