گزارشی از ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)

گزارشی از ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)

نویسنده‌گان:

[ موسی نقره ییان ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
[ موسی نور بهشت ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
[ لیلا شیر زاد ملایری ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
[ محمد علی مکی زاده ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

توده های نفوذی غرب سورک در زون ساختاری ارومیه دختر واقع شده اند این زون در واقع بخش غربی واحد تکتونیکی ایران مرکزیرا تشکیل می دهد . این توده ها با ابعاد کوچک و بزرگ ، ولکانیکهای ائوسن ر قطع نموده ماز لحاظ سنگ شناسی عمدتاً از گابرو ، دیوریت ، مونزونیت ( دیوریت های غنی از پتاسیم ) ، گرانو دیولیت ،گرانیت ( گرانیت صوتی و گرانیت آپلیتی) تشکیل شده اند. دیاگرام های ژئوشیمیایی عناصر اصلی، ماگمای به وجود آورنده گرانیتوئیها را کالکو آلکالن غنی از پتاسیم، متاآلومین تا کمی پرآلومین و از نوع I معرفی می کند. علاوه بر آن دادهای ژئوشیمایی منتقل شده بر روی دیاگرام AFM ( ایروین و باراگار 1971)، هارکر(1909) و دیاگرام عناصر فرعی و اثری ( فلوید و وینچستر 1975 9 بیانگر آن است که ماگماهای مولد توده های بازیک، حدواسط و اسیدی منطقه همریشه نبوده و روند تفریق یکسانی را پشت سرنگذاشته اند. دیاگرامهای ژئوشیمیایی عناصر اثری، محیط تکتونیکی VAG را برای این توده ها در نظر می گیرد.

کلید واژه ها: یزد