پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی فونهای مرجانی الیگوسن - میوسن پایینی در ایران

پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی فونهای مرجانی الیگوسن - میوسن پایینی در ایران

نویسنده‌گان:

[ حسین ترابی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ حسینعلی بگی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
[ اصغر اعتصامپور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

فونهای مرجانی چهار مقطع در مرکز ایران برای مطالعات پالئوژنوگرافی و پالئواکولوژی انتخاب گردیده است. این مرجانها با فونهایی از تتیس مدیترانه و ایندوپاسفیک مقایسه شده، همچنین از فرامینی ها برای بیواستراتیگرافی و کمک به تأیید پالئوژنوگرافی استفادده شده است. مقاطع مطالعه شده در جلو ( ناحیه ی آباده ) و پشت کمان ماگمایی ( قم، چالغزه و باغک ) قرار دارند. اسمبلیچ های مرجانی از منطقه ی آباده یک روند کم عمق شدن دریا به سمت بالای مقطع را مشخص می نمایند. مرجانهای منفرد که در قاعده ی این مقطع به صورت پراکنده مشاهده می شود محیط توربیدیتی را نشان می دهند. در بالای مرجانهای منفرد یک افق توسط اسمبلیج Leptoseris-stryphora مشخص می گردد. همچنین در این افق لپیدوسیکلین و فرامینهای پلانکتونیک وجود دارد. در بخش فوقانی مقطع پچ ریفهای کوچک با اسمبلیج Porites-faviidae یک سیمای مشترکی از الیگوسن فوقانی - میوسن زیرین با عمقی کمتر از بیست متر را نشان می دهد. همچنین مرجانهای الیگوسن از حوضه ی اصفهان-سیرجان که از جلوی کمان ماگمایی ائوسن قرار دارد با نقاط دیگر مقایسه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد