آنالیز ایکنولوژیکی سازند روته در مقطع آرو، البرز مرکزی

آنالیز ایکنولوژیکی سازند روته در مقطع آرو، البرز مرکزی

نویسنده‌گان:

[ رسول اخروی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
[ نصر الله عباسی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان
[ صفورا شاکری ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مطالعات ایکنولوژیکی سازند روته در برش آرو واقع در 90 کیلومتری شرق تهران در البرز مرکزی، شامل مطالعات تعیین جنس تریس فسیلهای موجود در سازند، تعیین ایکنوگیلدها (Ichnoguilds) و مشخص کردن ایکنوفاسیس های (Ichnofacies) لایه های رسوبی سازند روته است که با توجه به مطالعات صحرایی، نمونه های دستی، پیل و مقاطع نازک صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که حوزه ی رسوبی در زمان رسوبگذاری سازند روته، حوضه ای با شدت زیست آشفتگی بالا بوده است که نشانگر رسوبگذاری آرام ( به استثناء موارد طوفانی ) و شرایط مطلوب برای فعالیت موجودات و حفظ شدن آثار این فعالیتها است.

کلید واژه ها: زنجان