نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه

منطقه کوه زر در فاصله 35 کیلومتری غرب شمال غربی شهرسان تربت حیدریه و 5 کیلومتری روستای فدیهه، در استان خراسان قرار دارد. این منطقه جزئی از کمربند ولکانو پلوتونیک شمال گسل درونه می باشد و از نظر ساختاری در زون تکنار که بخشی از خرد قاره ایران مرکزی- شرقی است، قرار دارد. سنگهای منطقه شامل دو واحد اصلی، مجموعه سنگ های آذر آواری- آتشفشانی با سن ائوسن میانی و سنگ های گرانیتوئیدی نیمه عمیق است. مهمترین سیمای کانی سازی در منطقه، کانی سازی بصورت رگه ای و رگچه ای است، که توسط گسلهای منطقه کنترل شده اند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده مناطق کانی سازی، کوارتز و اسپیکولاریت بوده و مقدار کانیهای سولفیدی اندک است. دگرسانیهای موجود عبارتند از کلریتی شدن، سیلیسی شدن و به مقدار کم آرژیلیتی. متوسط عیار طلا حدود 6-3 گرم در تن می باشد. در منطقه آثار فعالیتهای معدنی قدیمی شامل تونلها، سرباره، آسیاب های سنگی و غیره دیده می شوند، که بیانگر اهمیت معدنی منطقه کوه زر در زمانهای گذشته است.

کلید واژه ها: سایر موارد