استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T، P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزد

استفاده از شیمی هورنبلند در تعیین T، P تبلور گرانیتوئیدهای قلعه یقمش غرب استان یزد

نویسنده‌گان:

[ محمود خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ زهرا لقمانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ نسرین باقری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ قدرت ترابی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

مطالعات اخیر نشان دداده است که میزان( AL(tot در هورنبلند سنگهای آذرین به فشار و دمای تبلور بستگی دارد. البته این بارومتری برای سنگهای کالک آلکالن شامل کانی های زیر صادق است کوارتز +پلاژیوکلاز+اورتوکلاز+هورنبلند+بیوتیت+تیتانیت+یک فاز اکسیدی ( Fe,Ti) مگنتیت یا ایلمنیت. هورنبلند های این منطقه توسط تجزیه ی میکرو پروب مطالعه و از نوع ترمولیت-اکتینولیت تشخیص داده شد وبا توجه به فاز دگرام های موجود و اطلاعات مربوط به تجزیه ی میکرو پروب که در دانشگاه اکلاهمای آمریکا انجام شده فشار این توده ها 70+3/26 درجه ی سانتیگراد اندازه گیری شد. همچنین توده ی گرانیتوئیدی منطقه ، بخاطر وجود آمفیبول از نوع کلسیک و بافت روزنه ای از نوع کالک و آلکان و از لحاظ عمق، مزوزونال - اپی زونال تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: یزد