بقایای میکروسکوپی مهره داران از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزی

بقایای میکروسکوپی مهره داران از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزی

نویسنده‌گان:

[ واچیک هایراپطیان ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
[ میکال گینتر ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه ورشو، لهستان
[ محمد رضا کبریایی زاده ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
[ کوروش رشیدی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور- واحد اردکان

خلاصه مقاله:

رسوبات فامنین واقع در نواحی دالمه (شمال شرقی اردکان ) ، شمس آباد ، هوتک ، هجدک و کوه تیزی ( شمال کرمان ) و برش علی مراد در ناحیه از بک کوه ( طبس ) از نظر وجود بقا یای میکروسکوپی مهره داران ( ماهیان ) فامنین مورد مطالعه قرار گرفته اند . بقایای بدست آمده که عمدتاً دندانهای مربوط به گروه کندرشتینها می باشد نشاندهنده فوناهای بسیار متنوع با تعداد زیاد میباشند که در بین آنها دو جنس و گونه جدید تا به حال مورد شناسایی قرار گرفته است . نه تنها نمونه های به دست آمده از لحاظ تاکسونومی از اهمیت ویژه یی برخوردار هستند، بلکه تعداد زیاد آنها در بعضی از مناطق باعث شده لست که مدل بیوفاسیس کندرشتینها در فامنین بالایی از لحاظ آماری مورد آزمون قرار گیرد . حضور این بقایا همراه با کنودونتها باعث شده است که افقهای دربرگیرنده آنها از لحاظ سنی و محتوی فونایی قابل مقایسه با افقهای مشابه در دیگر نواحی از جمله شرق اروپا و غرب آمریکا باشند .

کلید واژه ها: سایر موارد