بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان)

بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان)

نویسنده‌گان:

[ محمد رضا کبریایی زاده ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[ محمد علی جعفریان ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[ علی همدانی ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[ محمد داستانپور ] - دانشگاه کرمان دانشکده علوم گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

بازوپایان Spiriferida در ناحبیه هجدک (شمال کرمان) در مقطعی به ضخامت تقریبی 147 متر مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه منجر به شناسایی هفت جنس، هیجده گونه و یک زیرگونه، در قالب دوبیوزون تجمعی براساس ظهور و انقراض گونه های گردید که این دو بیوزون سن فرازنین میانی-پسین را برای آن قسمت از سازند بهرام که دارای فسیل بازوپایان می باشد در مقطع مورد مطالعه مشخص می کنند.

کلید واژه ها: کرمان