بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشی ویژه بر فسیلهای گیاهی منطقه)

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشی ویژه بر فسیلهای گیاهی منطقه)

نویسنده:

[ افسانه حسینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گرو ه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

نهشته های زغالدار تشکیلات شمشک در منطقه ی طزره شاهرود، به منظور شناسایی فسیلهای گیاهی منطقه ، مورد مطالعه قرار گرفت. حاصل این مطالعه شناسایی 21 جنس و گونه فسیل گیاهی می باشد. این فسیلها از نظر بیواستراتیگرافی سن رسین تا ژوراسیک میانی (باژوسین-باتونین ) را برای منطقه پیشنهاد می کنند، و از لحاظ پالئواکولوژی مبین یک آب و هوای گرم و مرطوب نزدیک به Subtropical در منطقه مورد مطالعه هستند.

کلید واژه ها: سمنان