بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ

بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ

نویسنده‌گان:

[ محسن علامه ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
[ علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

خلاصه مقاله:

سازندهای آب دراز و آب تلخ از جمله سازند های کرتاسه فوقانی حوزه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران محسوب می شوند و در دو مقطع گردنه مزدوران (مقطع تیپ) و روستای پادها در شرق کپه داغ مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. در هر دو مقطع لیتولوژی سازند آب دراز شیل و آهک های گل سفیدی (Chalky Limestone) و لیتولوژی سازند آب تلخ مارن گچ دار و شیل می باشد. سازند آب دراز به صورت نا پیوستگی هم شیل ( دیسکو نفورم) روی سازند آیتامیر و به طور هم شیب (کونفورم ) زیر سازند آب تلخ قرار دارند و سازند آب تلخ بطور هم شیب روی سازند آب دراز و زیر سازند نیزار قرار گرفته است . حد فوقانی آخرین لایه آهکهای گل سفیدی مرز بین سازند آب دراز و آب تلخ است . همچنین سطح زیرین ماسه سنگ های ضخیم لایه و صخره ساز سازند نیزار به عنوان مرز بین سازند آب تلخ و نیزار منظور شده است. براساس مطالعه فرامینیفرها ( بویژه گلوبوترونکاناها) و هم چنین ماکرو فسیلها در هر دو مقطع سن حد فوقانی سازند آب دراز ، سانتونین زیرین و سن سازند آب تلخ سانتونین بالایی ، کامپانین زیرین تعیین شده است و شواهد و دلایلی دال بر تآیید مائیس تریشتین مشاهده نگردیده است.

کلید واژه ها: خراسان شمالى