ارزیابی اثرات اکسیدهای آهن و منگنز در برآورد آنومالیها در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با استفاده از نقشه های مقایسه ای

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد شیوا
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
اکتشافات ژئوشیمیایی از طریق رسوبات رودخانه ای در منطقه خشک و لم یزرع شاه کوه واقع در شرق ایران در وسعت 360 کیلومتر مربع انجام شد. در این تحقیق 233 نمونه رسوبات رودخانه ای برای 12 عنصر ارسنیک، روی، کادمیم، سرب، کبالت، نیکل، آهن، منگنز، کلسیم، منیزیم، مس و آلومینیوم توسط دستگاه ای سی پی (ICP-AES) مورد تجزیه قرار گرفت. برای ارزیابی کانی سازی و کاهش تاثیر اکسیدهای آهن و منگنز نسبت های Metal/Mn+Fe بر نتایج اعمال گردید و داده های جدید به نقشه تبدیل شدند. مقایسه نقشه نسبت های جدید (Ratio map) و نقشه های مقادیر مطلق توزیع عناصر به وضوح نشان داد که در مطالعات تفصیلی آنومالی ها، الویت بررسی تفصیلی می بایست به انومالی هائی داده شود که آن آنومالی ها در هر دو نقشه ظاهر شده باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد