بررسی Epifauna بر روی صدف بازوپایان خانواده Spinocyrtiidae به همراه اولین گزارش Epibiont های Pesianospirifer

بررسی Epifauna بر روی صدف بازوپایان خانواده Spinocyrtiidae به همراه اولین گزارش Epibiont های Pesianospirifer

نویسنده‌گان:

[ شاهین زمان ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
[ احمد شمیرانی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
[ محمد علی جعفریان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ منصور علوی نائینی ] - پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و تحقیقات معدنی کشور

خلاصه مقاله:

اصطلاحات اجتماعات همزیست ( Symbiotic Assocciations) یا Epifauna یا Epibiont به موجوداتی گفته می شود که بر روی صدف جانداران دیگر زیست می کنند که بر روی صدف جانداران دیگر زیست می کنند، به طوری که یکی یا هر دوی آن جانداران سود برند و هیچ یک ضرر نکنند. در این مقاله Epibiont های یافت شده بر روی صدف Persianospirifer که از مارنها و آهکهای قاعده ی سازند خوش ییلاق (شمال شرق شاهرود، استان سمنان ) جمع آوری شده اند معرفی و روابط آنها با میزبان نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت. در این مقاله همچنین یک Epibiont جدید شناسایی شده بر روی صدف Persianospirifer معرفی خواهد شد.


کلید واژه ها: سایر موارد