بررسی ژنز احتمالی کانسار آهن همه کسی - همدان

بررسی ژنز احتمالی کانسار آهن همه کسی - همدان

نویسنده:

[ مهرداد براتی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

خلاصه مقاله:

کوه آلماقولاق مرتفع ترین کوه در شمال غرب همدان میباشد انواع سنگهای رسوبی، دگرگونی و آذرین در این منطقه یافت می گردد که در این میان سری سنگهای آذرین درونی از تنوع و گستردگی بیشتر ی برخوردار هستند و شامل انواع سنگهای اسیدی، حد واسط می باشد. علارغم تنوع سنگ شناسی در منطقه کانسار کوچک آهن همه کسی تنها رویداد فلزی شناخته شده در محل میباشد، این کانسار در دامنه شمالی واقع می باشد. مطالعات گذشته به واسطه وجود دگرسانی اپیدوتی شدن و همراهی کانیهای سولفیدی و اکسیدی ژنز این کانسار را اسکارنی معرفی میکند، در مطالعات جدید به واسطه شرایط میکروسکوپی نظیر جدایش دو عنصر آهن و منگنز و بافتای موزاییکی موجود در کانسار و شرایط ماکروسکپی مانند شکل توده و وضعیت دیواره ها و زون های دگر سانی ژنز کانسار هیدروترمال ( مزوترمال) تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها: همدان