منابع و ذخایر معدنی مس اهر

وجود منابع و ذخایر معدنی فلزی در ناحیه اهر و کانسارهای مشابه در جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مجموع این منطقه را به عنوان یک زون متالوژنی معرفی می نماید. این ناحیه بخشی از کمربند فلززایی آلپ- هیمالیا بوده و مس مهمترین فلزی است که از روند این کمربند تبعیت می کند.
کانسارهای مس ناحیه اهر عمدتاٌ از تیپ پورفیری، رگه ای پلی متال و اسکارن می باشد. این کانسارها از سنگهای ولکانیکی ائوسن و نفوذیهای متعاقب آن در الیگو- میوسن نتیجه شده اند.
اندیسهای معدنی اهر از مختصات جغرافیایی 38 درجه و 15 دقیقه تا 39 درجه عرض شمالی و 46درجه و 10 دقیقه تا 47 درجه و 25 دقیقه طول شرقی بصورت پراکنده به تعداد 47 مورد شناسایی شده است.
مجموعه ذخایر و منابع معدنی پیرامون اهر را بر اساس موقعیت مکانی و شرایط مناسب برای اکتشاف می توان به هفت مجموعه معدنی: انجرد- مزرعه، کیقال- بارملک، بالوجه- سونگون، آستامال- چشمقان، قره چیلر- قره دره، مسگر- قره داغ و آثار معدنی پراکنده تقسیم بندی کرد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى