بررسی پدیده تورمالین زایی در سنگهای توده های نفوذی قلعه یقمش در غرب استان یزد

بررسی پدیده تورمالین زایی در سنگهای توده های نفوذی قلعه یقمش در غرب استان یزد

نویسنده‌گان:

[ محمود خلیلی ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
[ زهرا لقمانی ] - دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

تورمالویبن یک کانی است که اغلب در بیشتر مطالعات پترولوژیکی به چشم می خورد و یک کانی پترولوژنتیکی مفید می باشد. یکی از فرایند های تورمالین زایی در سنگهای آذرین تاثیر گازهای داغ حاوی بور (B)، در مرحله پنوماتولیتیک و دگرسانی سنگهای آذرین و نهایتاً تبدیل آنها به تورمالین می باشد. این پدیده در توده های گرانیتوئیدی قلعه یقمش غرب استان یزد رخ داده است. در این مرحله علاوه بر تورمالین، کوارتز و اکسیدهای آهن نیز تشکیل شده است. تورمالین های این منطقه به توسط تجزیه میکروپروب مطالعه و از نوع تورمالینهای هیدروترمال-متاسوماتیسم تشخیص داده شدند.

کلید واژه ها: یزد