بررسی اجمالی اثرات فاز ساب هرسی نین در ایران

بررسی اجمالی اثرات فاز ساب هرسی نین در ایران

نویسنده‌گان:

[ محمد علی جعفریان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ حسینعلی بگی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ اصغر اعتصامپور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ رحمت اله الهامی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

فاز ساب هرسی نین یکی از 30 فاز کوهزایی کوتاه مدت ( Short lived) است که از فانروزوییک تا کواترنر در جهان اتفاق افتاده است. اگر چه این فاز در بسیاری از نقاط جهان حالت اورژنیک داشته است، اما مطالعات مقدماتی نشان می دهد که این فاز در ایران غالباً به صورت اپی روژنیک عمل کرده است، به طوری که نبود رسوبات تورنین کنیاسین در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. این وقفه رسوبی در نقاطی از زاگرس همانند فیروزآباد فارس و جنوب سمیرم توأم با ذخیره ی معدنی است، اما در اغلب نقاط ایران مرکزی و البرز همراه با پتانسیلهای معدنی ( بوکسیت، کائولنیت ) نمی باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد