بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهد

بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهد

نویسنده‌گان:

[ رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ اسداله محبوبی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ محمد غفوری ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ محمد خانه باد ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

دو فرآیند عمده برای توضیح کاهش اندازه گراولها در پایین دست رودخانه ها ی با بستر گراولی در نظر گرفته شده اند که شامل فرایند جور شدگی هیدرولیکی و سایش می باشد . مطالعات مهم در مورد علت ریز شوندگی پایین دست رود خانه ها، بر فرایند جور شدگی هیدرولیکی به عنوان مکانیزم اصلی، تأکید دارند . تغییرات اندازه دانه ها ممکن است بر اثر فرسایش پذیری متفاوت واحدهای سنگی باشد . هدف از انجام این تحقیق، بررسی علت ریز شوندگی به طرف پایین دست رودخانه مایان واقع در جنوب غرب مشهد می باشد . دانه های گراولی در بستر رودخانه در فاصله مطالعه شده شامل فیلیت، اسلیت، کوارتزیت و مقدار بسیار کمی خرده های رسوبی ست. اندازه ذرات وترکیب سنگ شناسی مواد بستر رودخانه مایان در15 محل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . پراکندگی اندازه دانه ها در فاصله بالا دست حالت بایمدال ضعیف و به طرف پایین دست بایمدال شدید و در انتها علاوه بر دو مد گراولی، یک مد ماسه یی پدیدار می گردند . ضریب کاهشی اندازه ی ذرات در پایین دست رودخانه مایان طبق قانون استرنبرگ (1875)، بر اساس قطر میانه در حدود 0/09km -1 وبر اساس قطر میانگین تقریباً برابر 0/081km-1 می باشد .


کلید واژه ها: خراسان رضوى