بررسی رخساره حیاتی کندونتهای دونین پسین در شمال شرقی اصفهان

بررسی رخساره حیاتی کندونتهای دونین پسین در شمال شرقی اصفهان

نویسنده‌گان:

[ حسین غلامعلیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ محمد رضا کبریائی زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

مطالعات انجام شده بر اساس کنودونتها بر روی رسوبات دونین در شمال شرقی اصفهان در دو مقطع چاهریسه و زفره سن دونین پسین را برای این دو مقطع ثابت کرده است . در مجموع 210 نمونه از دو مقطع برداشت شده که 135 عدد از چاهریسه و 75 عدد از زفره برداشت شده اند . تعداد 8 جنس و 36 گونه کنودونت شناسایی شدند که تمام آنها مختص مناطق کم عمق دریا هستند . مجموعه این گونه ها میتواند محیطی از ساحل تا بخش میانی فلات قاره و یا کمی متمایل بطرف بخش عمیق فلات قاره را نشان بدهد .

کلید واژه ها: اصفهان