کانی شناسی و دگرسانی گرمابی در کانسار سرب و روی عمارت، اراک

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا کریم زاده ثمرین -عبدالمجید یعقوب پور
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
کانسار سرب و روی عمارت در 46 کیلومتری جنوب غربی اراک قرار داشته و از نظر تقسیمات واحدهای ساختمانی و تکتونیکی ایران در زون سنندج- سیرجان واقع می باشد. کانی سازی دراین کانسار در آهکهای کاملاٌ سیلیسی شده که متعلق به تشکیلات کرتاسه زیرین می باشد، صورت گرفته است. کانسار فوق به صورت یک لایه استراتاباند بین لایه های شیلی (دربالا) و آهکی (در زیر) دیده می شود. یکی از ویژگیهای کانسار عمارت دگرسانی گرمابی می باشد که به صورت تبلور مجدد، پیریتی شدن، دولومیتی شدن و سیلیسی شدن دیده می شود. اسفالریت، گالن، کالکوپیریت و پیریت فراوانترین سولفیدها بوده و دراثر اکسیداسیون، کربنات، سولفات و سولفیدهای ثانویه تشکیل شده است.

کلید واژه ها: کانسار سربوروی اراک کانیسازی دگرسانی کانی شناسی مرکزى