بررسی عوامل دیاژنزی موثر در سازند آسفاری و تاثیر آنها در کیفیت سنگ مخزن، بخش غربی میدان اهواز

بررسی عوامل دیاژنزی موثر در سازند آسفاری و تاثیر آنها در کیفیت سنگ مخزن، بخش غربی میدان اهواز

نویسنده‌گان:

[ محمود موجودی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
[ محمد رضا رضایی ] - استادیار دانشگاه تهران
[ رسول اخروی ] - دانشیاردانشگاه تهران
[ هرمز قلاوند ] - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

خلاصه مقاله:

نظر به اهمیت تأثیر عوامل دیاژنزی در سنگهای مخزنی، به ویژه در سنگهای کربناته، در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مغزه های حفاری 4 حلقه چاه و مطالعه ی پتروگرافی 179 مقطع نازک، 9 پتروفاسیس مخزنی شامل:1- دولومادستون و آهک دولومیتی شده با تخلخل و تراوایی اندک؛ 2- سنگ آهک دولومیتی شده با تخلخل حفره ای و بین بلوری؛ 3- دولو وکستون با سیمان انیدریتی و کلسیتی؛ 4- دولو وکستون با تخلخل حفره ای و درون دانه ای؛ 5- گرینستون سمنته شده؛ 6- دولوگرینستون با تخلخل بین دانه ای و قالبی؛ 7- ماسه سنگ با تخلخل کمتر از 10% ، 8- ماسه سنگ با سیمان متوسط؛ و 9- ماسه های سست تشخیص داده شد که با توجه به داده های تخلخل و تراوایی، ارتباط بین خصوصیات پتروگرافی ، دیاژنزی و کیفیت مخزنی پتروفاسیس ها به دست آمد که در نهایت 3 دسته کیفیت مخزنی شامل عالی، خوب تا متوسط، و ضعیف نتیجه گیری شد.

کلید واژه ها: سازندآسماری میداناهواز دیاژنز سنگمخزن پتروفاسیس زمین شناسی نفت خوزستان