تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی

تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی

نویسنده‌گان:

[ محمد وحیدی نیا ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[ دکتر علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

افیولیت ملانژ ناحیه ی تربت حیدیه جزئی از افیولیت ملانژهای نوار حلقوی ایران مرکزی ست که دارای وسعتی در حدود 800 کیلومتر مربع می باشد . منطقه ی مورد مطالعه در روستای رباط سفید و در 70 کیلومتری مشهد به سمت تربت حیدریه قرار گرفته است . مجموعه افیولیتی در این ناحیه از سنگهای اولترابازیکی - بازیکی- خروجی وسنگهای فرعی تشکیل شده است . سنگهای رسوبی این مجموعه شامل سنگ آهکهای پلاژیک و نیز رادیولاریت می باشد که به همراه سنگهای خروجی فوقانی ترین مجموعه افیولیتی را تشکیل می دهند . کنتاکت بین آهکها و سنگهای افیولیتی به صورت گسل خورده میباشد . تناوبی از کنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل (سکانس فلیش ) در روی این مجموعه ی افیولیتی قرار گرفته است . از مجموع نمونه های برداشت شده تعداد 9 جنس و 15 گونه شناسایی شده و بر اساس تجمع فسیلی و چارت زمانی رسم شده شش محدوده ی سنی شناسایی شده (Bolli ،1966) که عبارتند از : 1- Rosita fornicata باسن کامپانین زیرین 2-Globotruncanita stuarti و Globotruncana stuartiformis با سن کامپانین میانی 3- Globotruncanita calcarata باسن کامپا نین فوقانی 4-Globotruncana lapparenti باسن ما ستریشتین زیرین 5-Gansserina gansseri باسن ماستریشین میانی 6-Abathomphalus mayaroensis با سن ماستریشین فوقانی بر اساس بیوزوناسیون و مجموعه ی فسیلی شناخته شده سن این افیولیت ملانژ کامپانین تا ماستریشتین فوفان تشکیل شده است . بر اساس مطالعه ی میکروفاسیسها شناخته شده در مقاطع آهکهای پلاژیک حاوی گلوبوترونکانا متعلق به فون آب عمیق (D W F) بوده و در عمقی کمتر از ( C C D ) بر جای گذاشته شده اند .

کلید واژه ها: خراسان رضوى