روش مطالعه ساختار داخلی بازوپایان (مقاطع سایشی طولی)

روش مطالعه ساختار داخلی بازوپایان (مقاطع سایشی طولی)

نویسنده‌گان:

[ محمد رضا کبریایی زاده ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[ واچیک هایراپطیان ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

مطالعه بازوپایان توسط مقاطع سایشی طولی به ما اجازه ی مشاهدات دقیق تر و مفصل تر اجزاء ساختمان داخلی بازوپایان را می دهد و کاربرد توأم دو روش مقاطع سایشی طولی و مقاطع سایشی عرضی در مطالعه ساختار داخلی بازوپایان منتایج با ارزشی را در پی خواهد داشت.

کلید واژه ها: سایر موارد