رسته های اثر فسیلی (Ichnoguilds) واحد رکشا (میوسن) در منطقه نیک شهر - قصر قند، مکران

رسته های اثر فسیلی (Ichnoguilds) واحد رکشا (میوسن) در منطقه نیک شهر - قصر قند، مکران

نویسنده‌گان:

[ نصراله عباسی ] - دانشجوی دکترای زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی و گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
[ ایرج مومنی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

واحد چینه شناسی رکشا ( میوسن ) دارای آثار فسیلی (Trane fossils) متنوعی است که بر پایه ی ساختار بدن، نوع تغذیه و فضایی که جانوران سازنده ی آنها مورد استفاده قرار داده اند شامل رسته های (Ichnoguilds) زیر می باشد: رسته ی گوردیا ( Gordia) با متنوع ترین آثار فسیلی، مربوط به جانوران متحرک و رسوب خوار که در سطح یا عمق بسیار کم رسوبات زندگی می کرده اند می باشد. رسته ی کندریتیس (Chondrites) مربوط به جانور(ان ) ثابت و رسوب خوار که با عمق نفوذ متوسط در داخل رسوبات فعالیت می کرده اند است. رسته ی آرنیکولیتس (Arenicolites) شامل آثار فسیلی است که حاصل فعالیت جانوران معلق خوار و ثابت با عمق نفوذ متوسط در رسوبات هستند. رسته ی افیومورفا (Ophiomorpha) که از نظر فراوانی قابل توجهند مربوط به جانوران ثابت و معلق خوار یا شکارچی با عمق نفوذ قابل توجه در رسوبات می باشند. رسته ی پلانولیتس (Pllanolites) شامل آثار فسیلی مربوط به جانوران متحرک رسوب خوار با عمق نفوذ اندک تا متوسط می باشد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان