بررسی منطقه های دگرسانی کانسار مس پورفیری میدوک بر اساس داده های مینرالوژیکی- فیزیکوشیمیایی

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد لطفی -مهدی خداپرست
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
کانسار مس پورفیری میدوک در شمال شهر بابک واقع است. براساس نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی، تعیین وزن مخصوص و آنالیزهای دیفرکتومتری اشعه ایکس؛ ماهیت فیزیکو شیمیایی محلول های گرمابی ایجاد کننده رخساره های دگرسانی کانسار میدوک مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی در دگرسانی پتاسیک غنی شدگی در Rb, Ba, SO3, Na2O, K2O در حرارتهای حدود 550 درجه سانتیگراد و PH پایین موجب تشکیل کانیهایی مانند ارتوز، میکروکلین و بیوتیت شده است. در دگرسانی فیلیک غنی شدگی در H2O, FeO, SO3, SiO2 و تهی شدگی Na2O, MgO, CaO تحت شرایط حرارت 250 تا 400 درجه سانتیگراد موجب تشکیل کانیهایی مانند سریسیت، کوارتز و پیریت شده است. در دگرسانی آرژیلیک با کاهش Ba, Rb, SO3, K2O در دماهای کمتر از 280 درجه سانتیگراد، کانیهایی همچون کائولینیت، مونت موریلونیت تشکیل شده است. در دگرسانی پروپیلیتیک غنی شدگی در عناصر کلسیم، منیزیم، آهن و بنیان -HCO3 در شرایط دمایی پایین تر از 400 درجه سانتیگراد موجب پدیدار شدن کانیهایی همچون کلریت، اپیدوت، الیوین های ایدینگسیتی شده است. رخداد این دگرسانی را می توان به پیش از دگرسانی فیلیک و آرژیلیک نسبت داد.

کلید واژه ها: سایر موارد