کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu-Zn-Pb-Ag-Au تکنار

کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu-Zn-Pb-Ag-Au تکنار

نویسنده‌گان:

[ محمدحسن کریم پور ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
[ سیداحمد مظاهیر ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
[ محمدرضا حیدریان ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی
[ ملیحه قورچی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی

خلاصه مقاله:

معدن تکنار در فاصله 200 کیلومتری جنوب مشهد و 35 کیلومتری شمال غرب بردسکن واقع شده است. معدن تکنار از نوع سین ژنتیک بوده و در سازند تکنار (اردویسین) تشکیل شده است. مواد معدنی مهم این کانسار عبارتند از Au, Ag, Pb, Zn, Cu بهره برداری از این معدن مربوط به سالهای قبل از 1376 بوده و از آن زمان تاکنن فعالیتهای اکتشافی توسط شرکتهای مختلف به منظور شناسایی و کشف ذخیره جدید درمنطقه ادامه دارد. ذخایر شناسایی شده که بعضا مورد بهره برداری قرار گرفته اند به 4 منطقه تک I، تک II، تک III و تک IV تقسیم شده اند. کانی سازی به حالت لایه ای، استوک ورک و اقشان مشاهده می شود. کانی سازی در سازند تکنار که خود شامل مجموعه ای از سنگهای و آتشفشانی (عمدتا اسیدی) است، تشکیل گردیده است.
سن سازند تکنار که به پرکامبرین نسبت دادهمی شده بر اساس مطالعات اخیر اردویسین مشخص شده است.
حالیت لایه ای و استراتی فورم کانی سازی دلیل بر همزمان بودن کانی سازی با بخشی از سازند تکنار است. مهمترین کانیهای مشاهده شده در این منطقه عبارتند از : مگنتیت،پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت ، گالن ، مثبت و منفی پیروتیت و کانیهای ثانویه مس و اکسیدهای آهن، عیار مس در تک های مختلف بین 1 تا 3 درصد متغیر است.


کلید واژه ها: خراسان رضوى