میکروفاسیس و محیط های رسوبی عضو آهکی سازند شتری (آهک اسپهلک) در بلوک طبس

میکروفاسیس و محیط های رسوبی عضو آهکی سازند شتری (آهک اسپهلک) در بلوک طبس

نویسنده‌گان:

[ مصطفی قماشی ] - دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
[
یعقوب لاسمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[
علی خردمند ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در بلوک طبس، عضو آهکی اسپهلک در بالای دولومیت های شتری (تریاس میانی) قرار دارد. جهت بررسی رخساره ها و محیط های رسوبی این عضو، در مقطع چینه نگاری یکی در شمال شرقی بلوک طبس (حوالی روستای اسپهلک طبس) و دیگری در چنوب غربی این بلوک (حوالی روستای اسلام آباد زرند) مطالعه شده اند.
در سنگهای آهکی اسپهک، پنج کمربند رخساره ای شامل بالای مد (سبخا) بین جزر و مد، لاگون، سد و جلوی سد تشخص داده شده است. رخساره های آهک اسپهک در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ (مشابه بخش جنوبی خلیج فارس) نهشته شده اند. تغیرات عمودی رخساره ها نشان دهنده چرخه های کم عمق شونده کوچک مقیاس و یک چرخه بزرگتر (چرخه دسته سوم) است.

کلید واژه ها: یزد