میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم

نویسنده‌گان:

[ حسین وزیری مقدم ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
اعظم مومن زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

رخنمون سازند قم درجنوب شرق کاشان با ضخامت 190 متر از سنگهای آهکی فسیل دار، مارن و مارن همراه با بین لایه هایی از مارن گچ دار می باشد.
کنتاکت زیرین آن با آندزیت های ائوسن به صورت ناپیوستگی آذرین و کنتاکت بالای آن نامشخص است و توسط آبرفت پوشیده می شود. با توجه به مطالعات سنگ شناسی و درصد فراوانی اجزای اصلی تشکیل دهنده میکروفاسیس ها و روند تغییرات این اجزا 12 میکروفاسیس شناسایی گردید. بر اساس مطالعات بر روی میکروفاسیس ها یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف باز برای رسوبگذاری توالی فوق در ناحیه مورد مطالعه تعیین می شود.

کلید واژه ها: اصفهان