مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیر زمینی

مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیر زمینی

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا میرزاوند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تربیت معلم
[
محمد نخعی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[
غلامرضا لشکری پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:

دشت شورو در 90 کیلومتری جنوب دشت زاهدان قرار گرفته است به لحاظ افزایش جمعیت، کاهش بارندگی و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی سطح آب زیر زمینی دچار افت گردیده است.
دراین مقاله، پس از مطالعه زمین شناسی و هیدروژئولوژی ناحیه ای منطقه، وضعیت کمی و کیفی آبخوان دشت شورو مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت ابخوان با توجه به آمار موجود بررسی شده و با برآورد اولیه ای از بیلان آب زیر زمینی با استفاده از نرم افزار MODFLOW (Madular flow) مدل ریاضی دشت شورو تهیه شده است. پس از کالیبراسیون مدل، پارامترهای هیدروژئولوژی و میزان تخلیه و تغذیه مورد تصحیح قرار گرفته و نهایتا وضعیت آینده سفره با در نظر گرفتن گزینه های مختلف شامل دوره های برداشت پایه، افزایش بهره برداری و انجام تغذیه مصنوعی جهت مدیریت آبخوان پیش بینی شده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان