مطالعه فلور سازند شمشک در منطقه شاندیز (شمال غرب مشهد)

مطالعه فلور سازند شمشک در منطقه شاندیز (شمال غرب مشهد)

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
[
محمد خاتونی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

در یک بیرون زدگی معادن سازند شمشک در شرق شاندیز (شمال غرب مشهد) در اثر فعالیت جاده سای نمونه های با ارزشی از فسیل های گیاهی جمع آوری شده است. فلور بدست آمده برای اولین بار از لحاظ ناکسونومی مورد مطالعه قرار گرفته که منجر به شناسایی 17 جنس و 58 گونه از 10 راسته گیاهی انجامید دو گونه از فلور مزبور برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
سن لایه های آواری حاوی این فلور به سن توآرسین – آالنین و معادل سنگ بالایی برش الگوی سازند شمشک پیشنهاد می شود. به احتمال زیاد محیط رسوبی رسوبات حاوی این فلور محیط دلتائی و قاره ای – مردابی بوده است. مطالعه اخیر نشان دهنده این است که کوارتزکنگلومرا (بونار 1944) و معادل آن کنگلومرای آغنج که در شرح نقشه مین شناسی 1:100000 مشهد آمده است به سن قدیم تر از دوگر می رسد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى