مطالعه فسیل های گیاهی رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین - میانی شمال شرق بینالود

مطالعه فسیل های گیاهی رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین - میانی شمال شرق بینالود

نویسنده‌گان:

[ مهدی نجفی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[
اسدالله محبوبی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[
رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[
علی ابوطالبی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین – میانی شمال شرق بینالود عمدتا ازماسه سنگ، شیل و کنگلومرا تشکیل شده است که در لایه های شیل رسی و شیل سیلتی حاوی مقادیر فراوانی بقایای فسیل گیاهی است. این فسیل ها عمدتا به راسته های Equisetable , Cycadales , Ginkgoales , Filicales , Coniferales , Osmundales , Marattiales تعلق دارند و با نمونه های گزارش شده از ناحیه البرز شرقی قابل مقایشه می باشند. با توجه به حضور مجموعه از فسیلهای گیاهی شامل، Podozamites Coniopteris Coniopteris hymenophylloides، Cladophlebis Nilssonia cf. obtuse , Ginkgoites sp, Ptilophyllum Neocalamites sp. سن لیاس بالایی تادوگر؟ برای ای رسوبات پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى