مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند جمال در منطقه شهرضا (امین اباد - روستای اسد اباد)

مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند جمال در منطقه شهرضا (امین اباد - روستای اسد اباد)

نویسنده‌گان:

[ مژگان نکوخو ] - بخش زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
[
محمدحسین آدابی ] - بخش زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

خلاصه مقاله:

نهشته هایکربناته سازند جمال در برش اسد آباد، واقع در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شهرضا در استان اصفهان با ضخامت 371 متر، از اهک های خاکستری همراه با میان لایه هایی از دولومیت تشکیل شده است و سن آن پرمین تعیین گردیده است. در بخش میانی این توالی نیز فسیل های شاخص نظیر Chusenella Sosioensis با سن ها در چهار گروه محیطی دریای باز (Open Marine) ، سد (Bar)، مرداب (Logoon) و پهنه جزر و مدی (Tidal flat) قرار گرفته اند. ایزوتوپ پایدار اکسیژن در این سازند بین 5/705 – تا BDP..%1/702 (میانگین PDB ..% 6/703-) و ایزوتوپ کربن بین 2/918+ تا PDB ..% 4/788+ (میانگین (PDB ..% 5/705-) 29 درجه سانتی گراد تعیین شده است. ایزوتوپ های سنگین اکسیژن حاکی از یک مینرالوژی اولیه کلسیتی است. این تعبیر و تفسیر با قرار گیری نمونه ها در محدوده براکیوپودهای پرمین با عرض جغرافیایی کم تا متوسط و براکیوپودهای پرمین با عرض جغرافیایی کم تایید می شود.

کلید واژه ها: اصفهان