مطالعه مرجان های سازند بهرام در منطقه چشمه شیر (جنوب ازبک کوه)

مطالعه مرجان های سازند بهرام در منطقه چشمه شیر (جنوب ازبک کوه)

نویسنده‌گان:

[ طیبه رفعت بهاری ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[
علیرضا عاشوری ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[
کاوه خاکسار ] - مرکز اطلاع رسانی حفاظت خاک و آبخیزداری جهادسازندگی تهران

خلاصه مقاله:

مقطع مورد مورد مطالعه در 3 کیلومتری جنوب غرب چشمه شیر در جنوب ازبک کوه قرار دارد. مطالعه مرجان های (روگوزا) سازند بهرام در این برش منجر به شناسایی 10 جنس شده که در مجموع سن ژیوتین فوقانی – فرازنین را نشان می دهد. بیشتر فوناهای که دارای گسترش جهانی هستند بعد از پیشروی دریا در اواخر فرازنین به وجود آمده اند. مرجان های مطالعه شده در این بخش از سازند بهرام بیشتر مربوط به قسمتهای قاعده ای این سازند بوده و شباهت نزدیکی به نمونه های دونین میانی کوه های Rhenish روسیه، چین، افغانستان ، ترکیه، افریقای شمالی (Morocco) و تا حدودی شبیه به نمونه های دونین فوقانی البرز مرکزی است. براکیوپودها و کرینوئیدها از فراوانترین گروه های فسیلی همراه مرجان ها در این منطقه هستند. سنگواره هایی از گاستوپودها، بریوزوئرها، تنتاکولیت ها، تریلوبیت ها نیز مشاهده شده است. بررسی 120 مقطع از مرجان های انفرادی و کلنی به همراه 30 مقطع میکروفاسیس نشان میدهد که مرجان ها همگی دارای دیس اپیمنت بوده و بیانگر محیط دریایی کم عمق و پر انرژی می باشند.

کلید واژه ها: سمنان