مطالعه و بررسی ماهی های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)

مطالعه و بررسی ماهی های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)

نویسنده‌گان:

[ پروانه بهرامی سامانی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
[
علی اصغر آریائی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

در زمان پالئوژن، قسمت قابل توجهی از جنوب غربی آسیا، کف بستر اقیانوس تتیس بوده است. بطور ناگهانی شرایط زندگی دریاهای تتیس تغییر نموده و سبب مرگ و میر دسته جمعی ماهی ها می گردد. این مرگ و میر دسته جمعی، در حفظ شدگی ها وافر فسیل ماهی در رسوبات کف بستر موثر افتاده است.
ماهی های پالئوژن ایران برای اولین بار در شمال ایلام مطالعه گردید. اخیرا محل جدیدی از ماهی های استخوانی در غرب شهر کرد (بابا حیدر) در آهکهای مارنی اندکی بیتومینه (لایه های ماهی دا) سازند پابده کشف شده است. در این ناحیه برای اولین بار افق ماهی دار اثر جاده سازی در سال 1991 کشف شد که ا زآن زمان، توجه همگان را بر انگیخته است. مطالعات فوق ماهی لایه های ماهی دار اندکی قبل آغاز شده است و بنابراین تنها گزارش های مقدماتی مجموعه ائوسن فوقانی غرب شهرکرد موجود است.
در سال 1967 توسط آرامبور، فون ماهی سازند پابده در شمال ایلام مطالعه شد. وی 32 گونه از 24 خانواده را توصیف نموده و سن لایه های ماهی دار ایلام را الیگوسن میانی (روپلین) می داند.
در این نوشتار 25، گونه از 21 خانوتاده از ماهی های تله اوستئن معرفی می شود که 12
گونه آن قبلا توسط آرامبور توصیف شده است. به خاطر کمبود اطلاعات، مراجع و منابع خارجی و فارسی امکان شناسایی بسیاری ازماهی ها فراهم نشد.
علیرغم کامل نبودن اجباری گزارش دیرینه شناسی، این محل درجه اطمینانی از ترکیب واقعی فون ماهی های دریائی را (حداقل افراد پلاژیک) منعکس می نماید.
علاوه بر فون ماهی مجموعه ارزنده ای از سایر مهره داران ، قاب بالا، حشرات و گیاهان در این منطقه نمود دارند.

کلید واژه ها: چهارمحال