مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه

مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه

نویسنده‌گان:

[ مجید شاه حسینی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
[
عبدالحسین امینی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
[
مصطفی شهرابی ] - سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

خلاصه مقاله:

در این مطالعه رسوبات کربناته و مارنی بیوژنیک جوان اطراف دریاچه ارومیه که به نظر می رسد در بازسازی تاریخچه رسوبی دریاچه کمک کننده باشند مورد بررسی قرار گرفته است. مقطعی که دارای کاملترین توالی از این رسوبات است در جنوب دریاچه به عنوان دریاچه به عنوان مقطع نمونه انتخاب شده است، این مقطع به شش رخساره رسوبی تقسیم شده که با یک کنگلومرای کانالی در قاعده شروع می شود و سپس ماسه کربناتی و مارن سیلتی ، آهک مارنی با پوسته های فراوان نرم تنان، آهک مارنی بیوژنیک، کنگلومرای گل دار و در انتها به افق خاک ختم می شود. همه مقاطع مطالعه شده بارتوالی رودخانه ای همراه هستند و شکل هندسی لایه ها عدسی است. مشخصات رخساره ای و پوسته های نرم تنان موجود در این نهشته ها نشان دهنده تشکیل آنها در محیط های حد واسط رودحانه ای – دریاچه ای لب شور تا شور و تحت تاثیر سیستمهای رودخانه ای و دریاچه ای است. غلبه هر یک از سیستمها در نتیجه نوسانات سطح دریاچه و میزان ورود آب رودخانه ها رخساه های متنوهی را ایجاد کرده است.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى