مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه

مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه

نویسنده‌گان:

[ رسول اجل لوئیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
اکبر قاضی فرد ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
لیلا فاتحی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

سد خاکی کرخه واقع بر رودخانه کرخه در 25 کیلومتری شهر اندیمشک قرار دارد. حجم عظیم مصالح مصرفی در پوسته و بتن سرریز آن ، مطالعه سنگدانه های مصرفی را ضروری می سازد. در این مطالعه سعی بر انجام مطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیکی محدوده سد و اطراف آن و بالاخص محل های برداشت مصالح قرضه گردیده است، این مطالعات شامل زمین شناسی، زمین ریخت شناسی ، لیتواستراتیگرافی، زمین ساخت و همچنین مطالعه منابع قرضه که مشتمل بر دانه بندی و طبقه بندی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مصالح مصرفی می باشد.
با توجه به نتایج آنالیز های XRD , XRF انجام شده بر روی مصالح قرضه کانی های کوارتز و کلسیت از درصد قابل توجهی برخوردار هستند که به لحاظ واکنش قلیایی – سیلیسی قابل ملاحظه می باشد.

کلید واژه ها: خوزستان