مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیس

مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیس

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین یوسف زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
[
ابراهیم غلامی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

منطقه سه چنگی در بخش شرقی پهنه لوت واقع است. فراوان ترین سنگ های منطقه، سنگ های آتشفشانی و آذر آواری با ترکیب حد واسط می باشد. این سنگ ها شامل گدازه ها و توف های آندزیتی – داسیتی تمی باشند. از مهم ترین ویژگی های این منطقه، حضور اندیس های سرب و روی می باشد که قبلا مورد بهره برداری قرار گرفته است. اعمال تنش های اکتونیکی باعث تشکیل شکستگی های با روند NW-SE , NE-SW شده که در نهایت سیستم شکستگی متقاطع را بوجود آورده اند. صعود محلول های هیدروترمال در این زون ها و تغییر شرایط فیزیکو – شیمیایی باعث شده که این زون ها، مکان مناسبی برای تشکیل رگه های معدنی گردد. عمده ترین ماده معدنی منطقه گالن است که بصورت رگه ای، رگچه ای و افشان تشکیل شده است. کالکوپیریت، پیریت ، اسفالریت و بورنیت نیز به مقدار کمتر تشکیل شده است. همچنین آثار کانیهای حاصل از دگرسانی، از قبیل کوولیت و هیدروکسید آهن به چشم می خورد. شواهد بافتی، از جمله قطع شدگی فاز کالکوپیریت توسط گالن، موید تبلور جوان تر گالن می باشد. روند غالب رگه های معدنی، NW-SE می باشد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى