مطالعات زمین شناسی زیست محیطی ناحیه سپاهان شهر (جنوب اصفهان)

مطالعات زمین شناسی زیست محیطی ناحیه سپاهان شهر (جنوب اصفهان)

نویسنده‌گان:

[ اکبر قاضی فرد ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
علی قاسمی ] - جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
[
سهراب افشاری ] - جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
[
بتول تقی پور ] - جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:

آلودگی محیط زیست درجوامع مدرن و در حال توسعه یکی از مسائلی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و بطور وسیعی در کشورهای مختلف جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای انسان و تاثیر آن بر تعادل اکوسیستم ها را می توان شاخه ای از علوم زمین تحت عنوان ژئوشیمی محیطی (Environmental Geochemistry) دانست.
تمرکز غیر عادی فلزات سنگین در محیط زیست جزء عوامل آلاینده محسوب می گردد و غلظت بیش از حد آنها در آب و خاک برای سلامتی انسان مضر می باشد. لذا در مناطقی که زمینهای آن بطور طیعی غنی از منابع فلزی باشند و یا در اثر استخراج حمل و فراوری منابع فلزی مقداری از این عناصر پراکنده می شوند و محدوده نسبتا وسیعی را آلوده می نمایند.
استان اصفهان یکی از مناطقی است که فعالیت معدنکاری چشمگیری را به خود اختصاص داد ه استا، بالا بودن میزان عناصر سنگین در سنگهای کربناته کرتاسه و شیل های ژوراسیک جنوب اصفهان سبب ایجاد معادنی از جمله معدن گوشفیل در فاصله 3 کیلومتری محدوده غربی شهر سپاهان شهر در جنوب اصفهان شده است.
جهت ارزیابی تاثیرات عملیات استخراج، فرآوری و حمل مواد معدن گوشفیل بر محیط زیست نواحی اطراف به ویژه سپاهان شهر ، نمونه های متعددی با نگرشی ویژه به عناصر سرب، روی و کادمیوم در فواصل و اعمال مختلف برداشت گردید.
بررسی آماری نمونه ها با استفاده از نرم افزار winsurf نشان می دهد که میزان روی، سرب و کادمیوم در نزیکی شهر سپاهان شهر پایین می باشد. لیکن از شهر به طرف معدن غلظت این عناصر بیشتر می شود مقایسه این اندازه گیریها با استانداردهای جهانی نشان دهنده عدم ایجاد خطر توسط عناصر سنگین معدن گوشفیل برای محیط زیست سپاهان شهر می باشد.


کلید واژه ها: اصفهان