پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند چمن بید در کوههای صندوق شکن (شرق کپه داغ) بر مبنای داینوفلاژله ها

پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند چمن بید در کوههای صندوق شکن (شرق کپه داغ) بر مبنای داینوفلاژله ها

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم قاسمی نژاد ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
[
مانوسه پروین خاوری خراسانی ] - بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
[
علیرضا عاشوری ] - بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
[
رضا موسوی حرمی ] - بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی

خلاصه مقاله:

سازند چمن بید (باژوسین پسین – تیتونین) در ناحیه کپه داغ واقع در شمال شرق ایران قرار دارد ضخامت این سازند در برش الگو 1722 متر و شامل شیل، مارن و سنگ آهک است. سازند چنن بید در برش کوههای صندوق شکن واقع در شرق کپه داغ به ضخامت 421 متر بوده و به منظور شناسایی داینوفلاژله ها و پالینوفاسیس های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور 45 نمونه جمع آوری و آماده سازی گردید و در نهایت 148 اسلاید پالینوژیکی ساخته شده و مورد مطالعه قرار گرفت و 51 گونه متعلق به 28 جنس شناسایی شد. بر اساس شواهد لیتولوژیکی مرز این سازند با سازند خانه زو در زیر و سازند مزدوران در بالا تدریجی است. با توجه به داینوفلاژله های موجود سن سازند چمن بید در این برش باژوسین تا تیتونین تعیین گردید و متعلق به یک حوضه رسوبی محدود با عمق متوسط بوده که گاه و بیگاه با تهاجمات دریای ازاد در ارتباط بوده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى