پالینوزوناسیون و محیط رسوبی سازند چمن بید در برش نابیا (جنوب غرب بجنورد)

پالینوزوناسیون و محیط رسوبی سازند چمن بید در برش نابیا (جنوب غرب بجنورد)

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم قاسمی نژاد ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
[
احمد یحیایی ] - بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی

خلاصه مقاله:

سازند چمن بید در برش روستای نایبا در جنوب غرب بجنورد با ضخامت 1140 متر متشکل از تناوب آهک میکرایتی وشیل های آهکی است که بر اساس پالینومرفهای دریائی (داینوفلاژله ها) به هفت بیوزون تقسیم گردیده که دارای گستره سنی باتونین تا کیمریجین میباشد. عناصر پالینولوژیکی همچنین نشان می دهند که محیط رسوبی که سازند چمن بید در برش مدکور در آن رسوب کرده است. از بخش های کم عمق continental slop تا sub tidal را در بر می گیرد.


کلید واژه ها: خراسان شمالى