پختگی سازند کژدمی در حاشیه شمالشرق فروافتادگی دزفول

پختگی سازند کژدمی در حاشیه شمالشرق فروافتادگی دزفول

نویسنده‌گان:

[ ارسلان زینل زاده ] - پژوهشگاه صنعت نفت
[
آیتا بیجاری پور ] - پژوهشگاه صنعت نفت

خلاصه مقاله:

عمده مخازن نفتی ایران در فرو افتادگی دزفول می باشد مطالعات اکتشافی بر روی این منطه دارای سابقه طولانی می باشد. سنگ منشاء بیشتر این منابع نفتی سازند کژدمی می باشد. مطالعات خوبی در مورد این سازند انجام شده است اما نقش این سازند در شکل گیری منابع نفتی به صورت کمی و کیفی بخوبی مشخص نیست و یشتر کارهای انجام شده با استفاده از روشهای قدیمی بوده است. در این مطالعه با استفاده از روش مدل سازی میزان پختگی ماده آلی سازند کژدمی در حاشیه شمال شرق فرو افتادگی دزفول مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته است. و از داده های چاههای نفت، زمین شناسی و دیگر داده های مربوط در نرم افزار مدلسازی استفاده شده است نتایج حاصله نشان دهنده چگونگی توزیع پختگی این سازند در این ناحیه می باشد و نشان می دهد که عمده منابع نفتی در قسمتی قرار گرفته اند که پختگی سازند کژدمی بین 0/65 تا حدود 0/9 Ro می باشد و به عنوان پنجره نفت زائی شناخته می شود . بیشترین میزان پختگی در اطراف میدانهای عظیم اهواز، آغاجاری و مارون دردیه می شود به سمت جبهه ک.هستای شمال شرق فرو افتادگی دزفول میززان پختگی کاهش می یابد و به تبع آن میدانهای نفتی کوچکتری دیده می شود.

کلید واژه ها: سازندکژدمی فروافتادگی دزفول زمین شناسی نفت خوزستان