اثر آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی بر هیدروگراف چشمه ها

اثر آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی بر هیدروگراف چشمه ها

نویسنده‌گان:

[ جواد اشجاری ] - دانشجوی دکترا آبشناسی، دانشگاه شیراز
[
عزت الله رئیسی ] - بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[
محمد زارع ] - بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

هیدروگراف چشمه های کارستی نمایانگر رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی می باشد. عوامل مختلفی بر هیدروگراف چشمه ها اثر می گذارد. یکی از این عوامل نحوه تغذیه مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی می باشد. در این مقاله برای بررس اثر مذکور از مدل تخلخل دوگانه معادل استفاده شده است. در ابتدا مدل برای چشمه قمپ آتشکده کالیبره کالیبره شده است. کالیبراسیون برای بدست اوردن بهترین تطابق بین دبی اندازه گیری شده و شیه سازی شده هیدروگراف چشمه وبار آبی پیزومترها بوده است. سه گزینه R1, R2, R3 برای شبیه سازی انتخاب شده است. در هر سه گزینه تمام خصوصیات هیدرولیکی آبخوان یکسان می باشد. تنها تفاوت گزینه در حجم آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوان می باشد. با مقایسه نتایج بیلان، هیدروگراف چشمه ها، بار آبی مجاری ریز و بزرگ مشخص شد که هر چه سهم آبگیری مجاری بزرگ بیشتر باشد، دبی ماکزیمم چشمه ها افزایش می یابد. ولی حجم بیشتری آب از ذخیره آبخوان آزاد خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد