بررسی فرازسنجی (Hypsometry) بخشی از گسل شمال تبریز و اطراف کوه آتشفشانی سهند

بررسی فرازسنجی (Hypsometry) بخشی از گسل شمال تبریز و اطراف کوه آتشفشانی سهند

نویسنده‌گان:

[ یوسف ستارزاه قدیم ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
[
محمدرضا عباسی ] - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران
[
سیما نجف زاده نوبر ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، تکتونیک، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

در این تحقیق با رسم منحنی های فرازسنجی (Hypsometry) و همچنین محاسبه شاخص vf (نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره) برای 24 حوضه آبریز انتخاب شده در مسیر گسل شمال آبریز در محدوده بین صوفیان تا بستان آباد و همچنین اطراف کوه آتشفشانی سهند، نحوه فعالیت گسل مطالعه شده است. با توجه به نتایج این مطالعات مشخص گردید که حوضه ها حالت فرسایشی داشته و مقدار بالا آمدگی با فرسایش در حال تعادل بوده، در نتیجه مولفه شیب لغز گسلی در منطقه خیلی کم می باشد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى