بررسی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد با استفاده از داده های ماهواره ای TM

بررسی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد با استفاده از داده های ماهواره ای TM

نویسنده‌گان:

[ طاهر فرهادی نژاد ] - مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
[
جعفر غیومیان ] - مرکز تحقیقات آبخیزدای کشور

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه درجنوب شرق شهر خرم آباد با مختصات جغرافیایی 13 14 48 تا 29 33 48 شرقی و عرض جغرافیایی 46 07 33 تا 29 23 33 شمالی حداقل ارتفاع و حداکثر ارتفاع منطقه به ترتیب 2600 و 1000 متر است و میانگین بارندگی 720 میلیمتر دارد.
برای ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای از TM از دو روش تفسیر بصری و اتوماتیک داده ها استفاده شده است برای این منظور، داده ها ژئورفرنس و Resample شده اند مراحل آشکارسازی و ساختن تصاویر کاذب رنگی و PCA انجام شده است در نهایت با روش طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده داده ها به نقشه تبدیل شده اند و از طریق بصری نیز محدوده های لغزشی تفکیک شده که تفسیر بصری نسبت به انواع دیگر هم از نظر تفکیک انواع زمین لغزش و تفکیک محدوده هر لغزش برتر شناخته شد.

کلید واژه ها: لرستان