مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمد رضا ربانی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
میادین نفتی بخش ایرانی حوضه خلیج فارس در مخازن کربناته با ترکیب آهکهای االیتی و بیوکلاستیکی با سن کرتاسه و ژوراسیک از شرق تا غرب حوضه گسترش دارند. آنالیز بیومارکرها (GCMS, GCMS MS) و ایزوتوپ کربن 13 (Finnigan Mat Delta plus) نمونه های نفتی این حوضه نشان دهنده وجود چند منشاء مختلف مولد نفت در تشکیل میادین نفتی این حوضه می باشد و براساس نوع و میزان بیومارکرها و توزیع مقادیر ایزوتوپ کربن 13 بین فرکشنهای نفت 3 گروه کاملا متمایز نفت را می توان در این حوضه تشخیص داد که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوضه نیز از یکدیگر متمایز می شوند. براساس ویژگیهای ژئوشیمیایی فوق می توان شرایط رسوبی سنگ های مادر- نوع مواد آلی و بلوغ حرارتی و شرایط تحول آن و فرایندهای ثانویه موثر را در این حوضه تعبیر و تفسیر نمود.

کلید واژه ها: ژئوشیمی خلیجفارس نفت ایزوتوپ بیومارکر زمین شناسی نفت سایر موارد