بررسی انحلال پذیری سنگهای آهکی حاشیه نیروگاه همدان

بررسی انحلال پذیری سنگهای آهکی حاشیه نیروگاه همدان

نویسنده‌گان:

[ مجتی حیدری ] - دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم ، گروه زمین شناسی
[
علیرضا طالب بیدختی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

خلاصه مقاله:

تعدادی فرو چاله فرونشستی و ریزشی در منطقه فامنین و کبودر آهنگ گزارش شده است. در این مناطق سنگ آهک های به سن الیگوسن – میوسن بوسله رسوبات آبرفتی غیر متراکم کواترنری پوشیده شده است.
پمپاژ بی رویه منابع جهت مصارف کشاورزی و صنعتی منجر به کاهش سطح آب زیر زمینی شده است.
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد که این مناطق دارای پتانسیل بالائی برای ایجاد فرو چاله های بزرگ می باشند. در این مقاله، تعدادی نمونه های مکعبی با ویژگیهای ویژه به منظور تعیین پتانسیل انحلال پذیری پیوسته و فزاینده سنگ های کربناته در دمای ثابت و PH های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که ثابت سرعت انحلال (K) در منطقه مورد مطالعه بیشتر از سد لار و غار علیصدر است.

کلید واژه ها: همدان