ارزیابی و مقایسه خواص پتروفیزیکی سازند کنگان و بخش فوقانی سازند دالان در چاههای هوا- ۱ و شانول-۲

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا رجلی-محمد رضا رضایی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
سازند کنگان و دالان متعلق به گروه دهرم از مهمترین مخازن گازی در ناحیه فارس محسوب می شوند. این سازند ها در چاههای هوا-1 و شانول- 2 فاقد اطلاعات مغزه (Core) هستند. مطالعه و ارزیابی خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی در چاههای مورد نظر با استفاده از اطلاعات لاگها، برتری کیفی و کمی خواص مخزنی چاه هوا- 1 را در مقایسه با شانول- 2 نشان می دهد. بررسی حجم شیل نشان می دهد که برخلاف سازند کنگان، دالان بالایی دارای مقدار پایینی از حجم شیل است و بررسی لیتولوژی دالان بالایی نیز حضور بسیار زیاد تبخیرها را در چاه شانول- 2 در مقایسه با چاه هوا-1 نشان می دهد که در طول فواصل دالان بالایی مقدار آن یکنواخت نیست. این گسترش نابرابر و تغییرات لیتولوژی سبب ایجاد مناطقی در چاهها شده است که تبخیریها کیفیت مخزنی آنها را کنترل می کنند. در حالیکه شیلها تنها در سازند کنگان کنترل کننده اصلی کیفیت مخزن محسوب شده و فقط در بخش دوم آن تاثیر تبخیریها را می توان مشاهده کرد. تخلخل و آب اشباع شدگی در سازند کنگان به طور کامل از فراوانی حجم شیل تبعیت می کند به طوری که در بخش اول بهترین وضعیت را از نظر تخلخل و اشباع شدگی می توان مشاهده کرد و در بخش دوم حضور تبخیریها سبب شده مقدار تخلخل به طور اولیه پایین باشد. در دالان بالایی تخلخل و آب اشباع شدگی از لیتولوژی پیروی می کند. این موضوع سبب شده در مناطق دارای مقدار تبخیری زیاد، افزایش در اشباع شدگی و کاهش در مقدار تخلخل دیده شود. علاوه بر موارد فوق بررسی تخلخلهای ثانویه نیز در مناطق دارای تبخیری و مناطق فاقد آن گسترش متفاوتی را نشان می دهد.

کلید واژه ها: سازندکنگان سازنددالان پتروفیزیک زمین شناسی نفت بوشهر