بررسی روشهای تجربی برآورد رواناب سالانه در حوضه آبریز رود زرد

بررسی روشهای تجربی برآورد رواناب سالانه در حوضه آبریز رود زرد

نویسنده‌گان:

[ نصرالله کلانتری ] - دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی
[
موسی بذرافکن ] - دانشجوی کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

تعیین رواناب سطحی تقریبا در بیشتر پروژه ها نظیر سیل خیزی و مهار آن، مطالعه فرسایش، طرح تغذیه مصنوعی، سد سازی، ممدل منابع آب، تغذیه مخازن زیر سطحی، نقش اساسی را ایفا می کند. در این تحقیق روشهای تجربی برآورد رواناب که شامل روش کتاین، انجمن تحقیقات کشاورزی هندوستان ، جاستین و روش مقایسه ای است، در حوضه رود زرد مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال ضرایب جداگانه، روشهای مذکور کالیبره شده اند و جهت برآورد رواناب سالانه مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلید واژه ها: کردستان