بررسی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور در دشت خانمیرزا شهرستان لردگان

بررسی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور در دشت خانمیرزا شهرستان لردگان

نویسنده‌گان:

[ سیدیحیی میرزایی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شهد چمران اهواز
[
منوچهر چیت سازان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت منابع سطحی و زیرزمینی چشمه های شور می باشد. افت سطح آب زیرزمینی حاصل برداشت بیش از حد و کاهش نزولات جوی در سالهای اخیر در سالهای اخیر باعث تغییر رژیم حاکم بر منابع آب زیرزمینی شده است، که این عامل در بسیاری از مناطق باعث نفوذ زبانه های آب شور به محدوده دشت ها و تغییر کیفیت چاههای بهره برداری را ایجاد کرده است. از جنبه های دیگر وجود چشمه های آب شور با توجه به نوع نمک محلول و میزان نمک آنها می تواند به عنوان منابع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. بررسی علل شوری و نوع شوری کمک به ارائه راهکارهای برای حفظ منابع آب زیر زمینی و استفاده بهینه از این منابع به عنوان معادن اقتصادی ایجاد می کند.
دراین مقاله با توجه به اهمیت دشت خانمیرزا به عنوان یکی از دشت های حاصلخیز و تاثیر زبانه های آب شور بر کیفیت آب زیر زمینی منطقه به بررسیی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور به دشت پرداخته شد که پس از مطالعات لیتولوژی ، ساختاری و هیدروشیمیایی وجود سازندهای آهکی کارستی همچنین بالا آمدگی تشکیلات نمکی حاصل از گسلش از عوامل شوری شناخته شد و راهکارهایی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آب شور ارائه گردید

کلید واژه ها: چهارمحال