بررسیهای پتروگرافیکی و پترولوژیکی توده های نفوذی غرب ایواوغلی و تعیین منشاء آنها

بررسیهای پتروگرافیکی و پترولوژیکی توده های نفوذی غرب ایواوغلی و تعیین منشاء آنها

نویسنده‌گان:

[ مهران ادوای ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
[
محسن موید ] - دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
محسن موذن ] - دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

توده های گرانیتوئیدی ایواوغلی بصورت لکه های پراکنده و در امتدادشرقی – غربی رخنمون دارند. کنتاکت این توده ها با تشکیلات پرمین باعث دگرگونی مجاورتی خفیفی در آنها شده است. انواع سنگها شامل سینوگرانیت، مونزوگرانیت و گرانودیوریت می ابشد. کانی شناسی اصلی این توده ها شامل آلکالی فلدسپار، کوارتز و پلاژیوکلاز می باشد. کانیهای تیره، بیوتیت و زیرکن نیز درآنها مشاهده می شود. احتمالا جایگیری این توده ها در عمق زیاد بوده است. این توده ها به انواع A-T-ype تعلق دارند. بررسهای انجام یافته نشان می دهد که گرانیتوئیدهای ایوواغلی به زیر گروه A1 تعلق دارند.


کلید واژه ها: آذربایجان غربى