تعیین مکانیزم چین خوردگی تاقدیس زیر سطح گچ

تعیین مکانیزم چین خوردگی تاقدیس زیر سطح گچساران

نویسنده‌گان:

[ سیداحمد علوی ] -
[
علی شبان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

تاقدیس گچساران یک تاقدیس بزرگ، دو کوهانه و دو دماغهای می باشد که البته در سطح هیچ اثری از آن مشاهده نمی شود. تاقدیسی نامتقارن و با تمایل سطح محوری به سمت جنوب غرب می باشد که البته در برخی از قسمتها نیز خود را به صورت یک تاقدیس متقارن و تقریبا جعبهای شکل نمایان می کند. در این مقاله بررسی مکانیزم چین خوردگی این ساختمان زیر سطحی مورد بررسی قرار گرفت و به طور کلی تمامی بررسی ها نشان دهنده وجود اثاری از یک سیستم چینخوردگی مشابه نیز می باشد. البته این متفاوت با بسیاری از نظریات موجود در رابطه با استیل چین خوردگی در زاگرس می باشد و به همین دلیل برای نتیجه گیری بهتر و دقیقتر نیاز به مطالعات بیشتر می باشد. لیکن وجود یک نوع چین خوردگی مرتبط با گسل که متاثر از مکانیزم خمشی – لغزش می باشد کاملاً مشخص است.

کلید واژه ها: سایر موارد